Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy  z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 100-godzinne szkolenie i otrzymały certyfikat/zaświadczenie pn. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”, pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień chemicznych lub behawioralnych – m.in. pracownicy placówek pomocy społecznej (OPS, PCPR), oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień z terenu województwa mazowieckiego.

Formularz zgłoszeniowy

Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób.

Forma i liczba godzin zajęć:

1. 20 godzin dydaktycznych treningu psychologicznego (rozwój kompetencji interpersonalnych);
2. 40 godzin dydaktycznych warsztatów;
3. 10 godzin dydaktycznych wykładów;
4. 20 godzin stażu w ośrodku terapii/rehabilitacji uzależnień dla dzieci i młodzieży, polegającego na współuczestniczeniu w terapii z pacjentami, pod opieką doświadczonego specjalisty terapii uzależnień;
5. 10 godzin superwizji pracy własnej.
Realizatorzy:
Maria Tatarska – mgr pedagogiki, trener PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU.
Monika Chrupek – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.
Mateusz Szydlik – mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.
Zbigniew Michalczyk – mgr psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU.
Miejsce szkolenia:

1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
2. warsztaty – Dom Terapii, ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa
2. staż – Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemicznych możliwa jest realizacja w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora zoom. Uczestnicy szkolenia mają zapewnione wyżywienie i noclegi.

Terminy zjazdów:
I sesja zajęć 29-30-31.08.23r.
II sesja zajęć 14-15.09.23r.
III sesja zajęć 5-6.10.23r.
IV sesja zajęć 18-19-20.10.23r
Godziny szkolenia:
sesje 3-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-19.00
III dzień 9.00-18.30
sesje 2-dniowe:
I dzień 10.00-19.00

II dzień 9.00-18.30

Warunki ukończenie szkolenia
Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, prezentacja własnej pracy na superwizji, konstruktywny udział w warsztatach. Osoby spełniające te wymogi otrzymają zaświadczenie potwierdzającego podstawowe kompetencje w zakresie psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży. W sytuacji, kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i jego wymiarze.

Program EPU II st.