EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Szkolenie w formie kursu podnoszenia kompetencji w zakresie edukatora profilaktyki uzależnień w wymiarze 100 godzin zajęć

(Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia)

I. Informacje podstawowe.
Kurs szkoleniowy „Edukator Profilaktyki Uzależnień” został opracowany w oparciu o teorię i koncepcję cyklu uczenia się osób dorosłych przez doświadczenie Davida Kolba oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne osób tworzących Fundację. Podstawowe założenie i tym samym sposób realizacji szkolenia to praktykowanie pod opieką doświadczonego dydaktyka. Czyli uczestnictwo w laboratoryjnych i rzeczywistych sytuacjach, w których poprzez doświadczenie i trenowanie praktycznych umiejętności uczestnicy szkolenia będą podnosić swoje kompetencje w dwóch głównych obszarach. Pierwszy jest związany z osobistym rozwojem, a drugi z rozwojem praktycznych kompetencji zawodowych. Dodatkowo uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w aktualną i empiryczną wiedzę na temat uzależnień, psychopatologii dzieci i młodzieży i profilaktyki, a w tym czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przy założeniu, że w działaniach profilaktycznych bardzo ważne jest wzmacnianie czynników chroniących i ich rozwój jako skuteczna inwestycja w ograniczanie rozwoju uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Wymienione obszary będą realizowane poprzez cztery główne zadania merytoryczne: – trening psychologiczny; – wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej uzależnień i profilaktyki;  – warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych; – warsztaty (staż) realizowane w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku.
Należy też dodać, że proponowany kurs jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie osób pracujących z młodzieżą w zakresie podnoszenia swoich kompetencji z profilaktyki uzależnień.  Placówki pomocowe i inne instytucje od wielu lat prowadzą szkolenia w tym obszarze jednak najczęściej są to kilkugodzinne – jedno lub dwudniowe zajęcia. Uczestnicy natomiast oczekują dłuższych form szkoleniowych z wyraźnym wskazaniem na rozwój umiejętności praktycznych, a także kończących się potwierdzeniem ich kwalifikacji.
Proces nabywania kompetencji Edukatora Profilaktyki Uzależnień to 100 godzin zajęć na które składają się: – 30 godz. trening psychologiczny; – 10 godz. wykłady; – 40 godz. warsztaty; – 20 godz. warsztaty (staż) realizowane w Ośrodku dla młodzieży. Zajęcia realizowane w czasie 10 dni podczas 4 sesji zajęć.
Razem wymiar realizowanego szkolenia to 100 godzin dydaktycznych i otrzymanie Certyfikatu Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

II. Odbiorcy szkolenia.
Kurs szkoleniowy jest kierowane do osób, które zajmują się działalnością pomocową w strukturach oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, sądownictwa, organizacji pozarządowych i inne oraz chcące podnieść własne kompetencje w pracy z młodzieżą w obszarze uzależnień.
Szkolenie zostanie zrealizowane kiedy zbierze się grupa co najmniej 15 osób.

III. Cele.
Celem realizowanego kursu szkoleniowego jest podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych osób w nim uczestniczącym, a zajmujących się pracą z młodzieżą i działaniami profilaktycznymi. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez uczestnictwo każdego odbiorcy szkolenia w pracy nad sobą, laboratoryjnym i w rzeczywistych sytuacjach praktykowania. A w konsekwencji potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia do pracy w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. 

IV. Minimalne warunki ukończenia szkolenia.
Wymogiem ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu Edukatora Profilaktyki Uzależnień rekomendowanego przez realizatorów i Fundację Konstruktywnego Rozwoju jest: konstruktywna aktywność na zajęciach i obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 90% oraz zaliczenie pisemnego testu wiedzy.

 V. Koszty szkolenia.
Koszt uczestnictwa jednej osoby to 3.000 zł. brutto dla osób nienocujących w miejscu realizacji szkolenia.
Koszt uczestnictwa jednej osoby to 3.500 zł. brutto dla osób nocujących w miejscu realizacji szkolenia.
Na podane koszty składa się: – koszty sal do zajęć ze sprzętem dydaktycznym i multimedialnym, – wynagrodzenia dla merytorycznych realizatorów, – koszty wyżywienia i serwisu kawowego,  – opracowanie i powielenie materiałów dydaktycznych, – koordynacja organizacyjna szkolenia, – dla osób nocujących koszt zakwaterowania i noclegów.

VI. Zakres merytoryczny szkolenia i jego formy realizacji.

 1. Trening psychologiczny 30 godzin dydaktycznych realizowany w formie grupy otwarcia i kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej. Celem treningu jest autorefleksja i rozwój własnej inteligencji emocjonalnej (kompetencje interpersonalne i psychospołeczne) niezbędnej do pracy z ludźmi i w zakresie profilaktyki uzależnień.
  Do głównych elementów i celi realizacji treningu należeć będzie:
  – grupa otwarcia celem, której będzie zbudowanie podstawowego bezpieczeństwa i zaufania, otwartość, wzajemne poznanie się uczestników, integracja grupy;
  – autorefleksja i rozwój inteligencji emocjonalnej (kompetencje interpersonalne i psychospołeczne);
  – świadomość własnych emocji i procesów motywacyjnych;
  – osobisty inwentarz (uczestnik określi swoje zasoby i obszary do dalszej pracy z obszaru inteligencji emocjonalnej).
  Metoda realizacji treningu to praca na procesie grupowym: uruchomionym, prowadzonym oraz zakończonym, świadomym, bezpiecznym i odpowiedzialnym prowadzeniem przez realizatora treningu. Wszystkie wyżej przedstawione elementy i cele treningu będą realizowane w całym czasie jego trwania.
  Trening zostanie zrealizowany w czasie 30 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia, podczas pierwszej sesji zajęć trwającej 3 dni.
 1. Wykłady 10 godzin dydaktycznych – uczestnicy przyswoją wiedzę z następujących obszarów tematycznych:
  – aktualny stan wiedzy na temat uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz substancji psychoaktywnych i problemu narkomanii w Polsce 2 godz.; – zagadnienia prawne w pracy z młodzieżą zagrożoną narkomanią 1 godz.; – procesy i mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych 1 godz.; – standardy profilaktyki, rekomendowane programy profilaktyczne, skuteczne strategie w profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych, czynniki chroniące i ryzyka 2 godz.; – skuteczne programy i metody pracy z osobami używającymi szkodliwie substancje psychoaktywne 2 godz.; – zagadnienia etyczne w pracy profilaktycznej oraz wypalenie zawodowe 1 godz.;  – ewaluacja działań i programów profilaktycznych 1 godz.
  Razem zostanie zrealizowanych 10 godzin dydaktycznych wykładów dla każdego uczestnika szkolenia.
 1. Warsztaty 40 godzin dydaktycznych – uczestnicy poprzez ćwiczenia i inne formy aktywizujące zdobędą praktyczne umiejętności w następujących obszarach:
  Warsztat 1 – diagnoza zachowań ryzykownych i używania substancji psychoaktywnych oraz kwalifikacja do dalszego postępowania 5 godz.
  Warsztat 2 – motywowanie do zmiany dziecka używającego substancje psychoaktywne, praca metodą wywiadu motywującego do zmiany postawy i zachowania dziecka 5 godz.
  Warsztat 3 – praca indywidualna z dzieckiem używającym substancje psychoaktywne 5 godz.
  Warsztat 4 – praca z rodziną dziecka zagrożonego i używającego substancje psychoaktywne 5 godz.
  Warsztat 5 – praca z grupą młodzieży, grupowe zajęcia profilaktyczne, praca z grupą metodą projektów i arteterapii 5 godz.
  Warsztat 6 – interwencja profilaktyczna, wczesna interwencja w sytuacji używania substancji psychoaktywnych przez dziecko 5 godz.
  Warsztat 7 – program profilaktyczny i jego ewaluacja, konstruowanie konspektu zajęć i programu profilaktycznego, dobór adekwatnych metod w pracy profilaktycznej i stosowanie ich przy realizacji programu profilaktycznego.
  Warsztat 8 – superwizja pracy własnej.
  Razem zostanie zrealizowanych 40 godzin dydaktycznych warsztatów dla każdego uczestnika szkolenia w czasie drugiej, trzeciej i czwartej sesji zajęć.
 1. Staż 20 godzin dydaktycznych – zajęcia stażowe będą realizowane w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku. Uczestnicy szkolenia będą współuczestniczyć w terapii z pacjentami Ośrodka i będą mieli okazję z meta-poziomu spostrzegać oraz zrozumieć proces rozwoju uzależnienia młodzieży.
  Stażysta będzie realizował staż w pod opieką doświadczonego specjalisty terapii uzależnień w formie obserwatora, współprowadzącego zajęcia i prowadzącego samodzielnie zajęcia. Stażysta poprzez kontakt z młodzieżą uzależnioną  od substancji psychoaktywnych i bieżące omawianie swoich spostrzeżeń będzie weryfikował swoje przekonania oraz nabywał doświadczenia zawodowego.   Staż to też moment na sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Zadania do zrealizowania przez stażystę to: – poznanie programu terapii stacjonarnej młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych; – współprowadzenie spotkań diagnostycznych, motywacyjnych i interwencyjnych z pacjentami Ośrodka;   – przygotowanie i realizacja grupowych zajęć dla pacjentów Ośrodka.
  Staż zostanie zrealizowany w czasie 20 godzin dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia, podczas drugiej i trzeciej sesji zajęć w okresie dwóch dni.
  Uwaga: W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz używania substancji psychoaktywnych w tym również nikotyny i kofeiny !

VII. Czas i miejsce realizacji.
Realizatorem szkoleń jest Fundacja Konstruktywnego Rozwoju.
Realizacja treningów, wykładów i warsztatów oraz noclegi i wyżywienie:
Ośrodek szkoleniowy w okolicach Warszawy.
Realizacja warsztatu (stażu): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).
Dojazd z Warszawy: SKM S1, koleje mazowieckie, autobus nr 702 oraz – Mini Bus.

Terminy sesji zajęć.
Szkolenie jest realizowane w czasie dwóch trzydniowych sesji i dwóch dwudniowych sesji. Razem w czasie 10 dni podczas czterech sesji zajęć dydaktycznych.

 VII. Zespół realizatorów.
Osoby prowadzące szkolenia to specjaliści z doświadczeniem i potwierdzonymi kwalifikacjami w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z młodzieżą oraz ich rodzinami. Realizatorzy posiadają wyższe kierunkowe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowo-dydaktycznej.
Między innymi:
1. Maria Tatarska – mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KBdsPN. Ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej, profilaktycznej i terapeutycznej. W ramach realizacji szkoleń trening psychologiczny i warsztaty.
2.
Maciej Barczyński – mgr pedagogiki, ukończone Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej, profilaktycznej i terapeutycznej. W ramach realizacji szkoleń warsztaty.
3.
Zbigniew Michalczyk – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KBdsPN Ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej, profilaktycznej i terapeutycznej. W ramach szkolenia trening psychologiczny, wykłady, warsztaty oraz indywidualne konsultacje psychologiczne i opieka merytoryczna szkolenia – tel. 692409197, e-mail: zbmichalczyk@gazeta.pl
Dodatkowo:
Edyta Borkowska – mgr polityki społecznej, koordynacja realizacji szkoleń i opieka nad uczestnikami – tel. (22) 7797098, 695920709, e-mail: fundacja@konstruktywny.eu

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Kierownik Szkoły Psychoprofilaktyki
Zbigniew Michalczyk


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design