STATUT FUNDACJI

Statut Fundacji Konstruktywnego Rozwoju

Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

 

Celami Fundacji są:

1. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka, młodzieży, rodziny, osób dorosłych oraz pomoc w ich konstruktywnym rozwoju w obszarze społecznym, pedagogicznym, psychologicznym, medycznym i ekonomicznym.

2. Promocja zdrowia i konstruktywnego rozwoju.

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy w rodzinie i patologiom społecznym.

4. Terapia, rehabilitacja i leczenie uzależnień wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin oraz innych zaburzeń z obszaru psychopatologii.

5. Działalność psychologiczna, socjoterapeutyczna, medyczna oraz z zakresu pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki.

6. Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych marginalizacją społeczną.

7. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8. Kształcenie osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i ich rodzinami oraz szkolenie nowej kadry.

9. Promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i sportu, rozwój zainteresowań oraz organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i ich rodzin.

10. Działalność na rzecz przestrzegania standardów w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz równych praw kobiet i mężczyzn.

12. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

13. Działalność wspomagająca rozwój i integrację wspólnot, społeczności lokalnych oraz ekonomii społecznej.

14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z zagranicznymi podmiotami o tym samym lub podobnym profilu działania.

15 Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

16. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa.

17. Propagowanie, ochrona wolności i praz człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

1. Tworzenie placówek i ośrodków terapeutycznych, socjoterapeutycznych, społecznych, rehabilitacyjnych, medycznych, szkoleniowych oraz centrów, klubów integracji społecznej i ekonomii społecznej.

2. Prowadzenie specjalistycznych konsultacji dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny, prawa i pomocy społecznej.

3. Organizacja i realizacja stacjonarnych programów leczenia uzależnień dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin.

4. Organizacja i realizacja całodobowych i dziennych programów socjoterapeutycznych, readaptacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin.

5. Organizacja i realizacja ambulatoryjnych programów leczenia uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz osób dorosłych.

6. Organizacja i realizacja programów rehabilitacyjnych, reedukacyjnych i oświatowych dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo oraz ich rodzin.

7. Realizacja programów profilaktyki uzależnień, przemocy oraz innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej.

8. Realizacja działalności informacyjnej, reklamowej, wydawniczej oraz organizacja spotkań, festynów, konkursów, działań on – line, akcji promocyjnych, giełd pracy, koncertów, imprez.

9. Realizacja programów dydaktycznych, szkoleniowych, psychoedukacyjnych i treningów dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w tym szkolenie nowej kadry.

10. Organizacja i prowadzenie konferencji, szkoleń dla środowisk krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

11. Organizowanie i realizacja projektów naukowych, badawczych oraz ewaluacyjnych.

12. Organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, rozwojowych celem rozwijania twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

13. Organizacja i realizacja kolonii, obozów oraz wyjazdów integracyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

14. Organizacja i realizacja przedsięwzięć oraz projektów turystycznych i przyrodniczych.

15. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariuszy oraz ich szkolenie.

16. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.

17. Upowszechnianie i ochronę praz kobiet oraz działalność na rzecz równych praz kobiet i mężczyzn.

18. Budowanie współpracy z organami administracji rządowej, współpraca z władzami i administracją samorządową oraz wspieranie organizacji, instytucji, placówek i osób realizujących podobne cele i współpraca z nimi.

19. Inne formy działalności zgodne z celami Fundacji i rozpoznanymi potrzebami.

W działalności Fundacji zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Dla realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.


NASI PARTNERZY
MCPS Otwock Krajowe Biuro
Darczyńcy
iotwock Carrefour Rolski Komputer Cushman Mochtoys Adria Livio Marter Elf
© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone, Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Realizacja: Vertes Design