Program profilaktyczno – edukacyjny „Wyjdź poza cyberprzestrzeń!”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju w okresie marzec – grudzień 2015r. realizuje zadanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczące profilaktyki uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

„Wyjdź poza cyberprzestrzeń” to program profilaktyczno – edukacyjnego obejmujący następujące działania:

1. Zajęcia edukacyjne w formie warsztatowo – projektowej wyłącznie z aktywnymi formami realizacji dla uczniów w następującym zakresie tematycznym:

– I blok zajęć – zajęcia edukacyjne dot. uzależnień oraz racjonalnego i  bezpiecznego korzystania z Internetu; w programie znajdzie się następująca tematyka: Czym jest Internet  i cyberprzestrzeń, wady i zalety Internetu, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, Czym jest Cyberprzemoc, Czyny, które mogą być zakwalifikowane jako przestępstwa;

Metody przeprowadzenia warsztatów: mini wykłady, burza mózgów, prezentacje multimedialne, dyskusja.

– II blok zajęć – kształtowanie umiejętności społecznych; tematyka zajęć: rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji, nabywanie samoświadomości w zakresie własnej samooceny oraz poznawanie metod rozwiązywania trudnych sytuacji;

Metody przeprowadzenia warsztatów: psychodramy, mini wykłady, burza mózgów, multimedia.

– III blok zajęć: Alternatywne formy spędzania wolnego czasu; tematyka poszczególnych spotkań: opracowanie programu artystycznego i zorganizowanie występu/pokazu;

Metody: projektu – przygotowanie samodzielnie przez grupę własnego projektu polegającego na opracowaniu programu artystycznego oraz zorganizowaniu występu/pokazu.

Projekt będzie polegał na przygotowaniu występu/pokazu, natomiast sam pokaz/występ zostanie zrealizowany po zajęciach w wybranym przez uczestników terminie i miejscu.

– IV blok zajęć: Zorganizowanie akcji charytatywnej;

Metody: projektu – przygotowanie samodzielnie przez grupę własnego projektu polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez grupę akcji charytatywnej.

2.Zajęcia w formie wykładowej dla rodziców lub opiekunów nt. uzależnień od Internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 11 – 13 lat, rozwoju zainteresowań i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, wzmacniania czynników chroniących.

3. Praca indywidualna rodzica/ opiekuna z Coachem. Coaching zakłada konstruktywną zmianę postawy rodzica lub opiekuna w stosunkowo krótkim czasie (przy czym każdy sam decyduje o celach, które chce osiągnąć i wprowadza zmiany w takim tempie jakie mu najbardziej odpowiada) co ma bezpośredni wpływ na postawę dziecka.

4. Zajęcia w formie wykładowej dla nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w proces wychowawczy nt. uzależnień od internetu, racjonalnego i bezpiecznego korzystania
z Internetu przez dzieci w wieku 11 – 13 lat, rozwoju zainteresowań i konstruktywnego spędzania czasu, wzmacniania czynników chroniących.