Zaproszenie na Konferencję pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadząca Placówkę Profilaktyczną w Otwocku przy ul. Czaplickiego 7 zaprasza na bezpłatną Konferencję pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych” w dniu 10 grudnia 2020r.
Konferencja będzie realizowana on-line.

Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Starostę Otwockiego i Prezydenta Miasta Otwocka.

Jednym z celów konferencji jest przedstawienie obecnego stanu zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży (nowoczesne technologie) oraz zasobów pomocowych w tym obszarze na terenie „Linii Otwockiej” czyli Powiatu Otwockiego i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli samorządów lokalnych tj. Urzędu Miasta Otwocka, Starostwa Powiatowego w Otwocku, Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, pracowników instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją zadań związanych z ochroną zdrowia, polityką społeczną i oświatą.

Program Konferencji

10.00-10.15 – Rozpoczęcie konferencji i przedstawienie programu pracy – przedstawiciel Fundacji Konstruktywnego Rozwoju.
10.15-11.00 – Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych dot. zasobów w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych.
11.00-11.30 – Wystąpienie Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dr n. med. Piotra Jabłońskiego – dotyczące polityki krajowej i przepisów prawa w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
11.45-12.30 – Wykład pt. „Zaburzenia nawykowe i kompulsywne w psychiatrii dzieci i młodzieży – diagnoza i leczenie” – dr n. med. Artur Kołakowski specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatrii, psychoterapeuta, superwizor – dyskusja, pytania i odpowiedzi.
12.30-13.00 – Prezentacja przedstawień profilaktycznych przygotowane przez wolontariuszy i podopiecznych Fundacji.
13.15-14.00 – Wykład pt. „Doświadczenia Fundacji w profilaktyce i terapii osób uzależnionych behawioralnie z terenu Linii Otwockiej” oraz prezentacja wyników ankiet dotyczących rozpowszechnienia, zasobów i potrzeb pomocowych w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych na terenie Linii Otwockiej – Zbigniew Michalczyk – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i superwizor KBdsPN.
14.00-14.45 – Panel dyskusyjny celem określenia obecnych zasobów pomocowych i potrzeb oraz wyznaczenia kierunków działań polityki społecznej i zdrowotnej sprzyjających rozwiązywaniu trudności i zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi na teranie Linii Otwockiej – moderator Zbigniew Michalczyk.
14.45-15.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Link do Formularza rekrutacyjnego na konferencję:

https://forms.gle/7Lqbq4wQNWUtz9DJ7

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w anonimowej ankiecie. Wyniki uzyskane z ankiety posłużą nam do opracowania skali zagrożeń i zasobów pomocowych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży. Wyniki zastaną zaprezentowane podczas konferencji w formie prezentacji multimedialnej.

Link do Formularza ankiety:

https://forms.gle/J5vKDjaF515SxEFV7

Termin przesłania Formularzy zgłoszeniowych i ankiet – 9 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje:
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
Placówka Profilaktyczna
ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock
e-mail: fundacja@konstruktywny.eu
Tel. 22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00)