Rekrutacja na szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu pt. „Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży”.

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej .
Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 100-godzinne szkolenie i otrzymały certyfikat/zaświadczenie pn. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” lub osoby z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub w procesie certyfikacji – m.in. pracownicy placówek pomocy społecznej (OPS, PCPR), oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień z terenu województwa mazowieckiego.
Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób.
Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy
Forma i liczba godzin zajęć:
1. 20 godzin dydaktycznych treningu psychologicznego (rozwój kompetencji interpersonalnych);
2. 30 godzin dydaktycznych warsztatów;
3. 10 godzin dydaktycznych wykładów;
4. 20 godzin stażu w ośrodku terapii/rehabilitacji uzależnień dla dzieci i młodzieży, polegającego na współuczestniczeniu w terapii z pacjentami, pod opieką doświadczonego specjalisty terapii uzależnień;
5. 20 godzin superwizji pracy własnej.
Realizatorzy:
Maria Tatarska – mgr pedagogiki, trener PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU.
Monika Chrupek – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.
Mateusz Szydlik – mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.
Zbigniew Michalczyk – mgr psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU.

Miejsce szkolenia:
1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa.
2. warsztaty – Dom Terapii, ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa.
3. staż – Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione wyżywienie i noclegi.

Terminy zjazdów:
I sesja zajęć 26-27-28.04.23r.
II sesja zajęć 18-19.05.23r.
III sesja zajęć 1-2.06.23r.
IV sesja zajęć 28-29-30.06.23r.

Godziny szkolenia:

sesje 3-dniowe:
I dzień od 10.00
II dzień od 9.00
III dzień od 9.00

sesje 2-dniowe:
I dzień od 10.00
II dzień od 9.00

Każdy dzień obejmuje 10 godz. dydaktycznych.

Warunki ukończenie szkolenia
Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, konstruktywny udział w warsztatach. Osoby spełniające te wymogi otrzymają zaświadczenie potwierdzającego podstawowe kompetencje w zakresie psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży.W sytuacji, kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i jego wymiarze.