Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”.

Realizator szkolenia: Fundacja Konstruktywnego Rozwoju na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej .
Szkolenie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz poznać skuteczne metody pomocy młodym osobom zagrożonym uzależnieniem – m.in. pracownicy placówek pomocy społecznej (OPS, PCPR), oświaty (szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej), wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), a także organizacji pozarządowych z sektora profilaktyki uzależnień z terenu województwa mazowieckiego.
Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób.
Forma i liczba godzin zajęć:
1. 20 godz. dydaktycznych treningu psychologicznego (rozwój kompetencji interpersonalnych i psychospołecznych),
2. 40 godz. dydaktycznych warsztatów,
3. 10 godz. dydaktycznych wykładów,
4. 10 godz. superwizji własnej pracy profilaktycznej,
5. 20 godz. stażu w ośrodku terapii/rehabilitacji uzależnień dla dzieci i młodzieży polegającego na współuczestniczeniu w terapii z pacjentami (dzieci i młodzież) pod opieką doświadczonego specjalisty terapii uzależnień.
Realizatorzy:
Maria Tatarska – mgr pedagogiki, trener PTP, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU.
Monika Chrupek – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.
Mateusz Szydlik – mgr pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.
Zbigniew Michalczyk – mgr psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor KCPU.

Miejsce szkolenia:
1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
2. warsztaty – Dom Terapii, ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa
3. staż – Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione wyżywienie i noclegi.

Terminy zjazdów:
I sesja zajęć 18-19-20.04.23r.
II sesja zajęć 10-11.05.23r.
III sesja zajęć 25-26.05.23r.
IV sesja zajęć 21-22-23.06.23r.

Godziny szkolenia:
sesje 3-dniowe:
I dzień od 10.00
II dzień od 9.00
III dzień od 9.00

sesje 2-dniowe:
I dzień od 10.00
II dzień od 9.00

Każdy dzień obejmuje 10 godz. dydaktycznych.

Warunki ukończenie szkolenia
Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, konstruktywny udział w warsztatach. Osoby spełniające te wymogi otrzymają zaświadczenie „Edukatora Profilaktyki Uzależnień” – potwierdzającego podstawowe kompetencje w zakresie profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych co będzie równoznaczne z rekomendacjami udzielonymi w obszarze podstawowej gotowości do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień. W sytuacji, kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i jego wymiarze.