Rekrutacja na szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – nabór zakończony

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest  podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką  w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży.

Program
Szkolenie obejmuje 100 godz. realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.
– warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą – 20 godzin,
– wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia i profilaktyki uzależnień behawioralnych – 10 godzin,
– warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych uczące stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego i interwencji kryzysowej – 30 godzin,
– warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku – 20 godzin,
– warsztaty superwizji własnej pracy profilaktycznej – 20 godzin.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Liczba uczestników szkolenia 15 osób.

Kryteria udziału
Podstawowym kryterium udziału w szkoleniu jest bycie realizatorem programów profilaktycznych. Weryfikacja spełnienia w/w kryterium obędzie się na podstawie Formularza Zgłoszeniowego potwierdzającego gotowość do uczestnictwa w szkoleniu, jego programie merytorycznym wymogach zaliczeniowych i sposobie organizacji.
Pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą miały osoby pracujące w placówkach świadczących bezpłatną  pomoc w obszarze profilaktyki uzależnień. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy szkolenia

  1. 27.02-1.03.19r.
  2. 28 – 29.03.19r.
  3. 25 – 26.04.19r.
  4. 29 – 31.05.19r.

Godziny szkolenia:
sesje 3-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-19.00
III dzień 9.00-18.30
sesje 2-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-18.30
Warunki ukończenie szkolenia
Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, realizacja zadania praktycznego podczas warsztatów i przedstawienie własnej pracy profilaktycznej podczas superwizji. Osoby spełniające te wymogi otrzymają certyfikat „Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – potwierdzający podstawowe kompetencje w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, co będzie równoznaczne z rekomendacjami udzielonymi w obszarze podstawowej gotowości do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych. W sytuacji kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Realizatorzy szkolenia
Maria Tatarska
Superwizor KBdsPN, specjalista terapii uzależnień, trener treningu i warsztatu psychologicznego, 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.
Zbigniew Michalczyk
Superwizor KBdsPN, specjalista terapii uzależnień, terapeuta poznawczo-behawioralny, 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

Informacje dodatkowe
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione noclegi i wyżywienie podczas sesji szkoleniowych.
Realizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.

Rekrutacja
W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Fundacji Konstruktywnego Rozwoju (www.konstruktywny.eu) i przesłać na adres Fundacji: fundacja@konstruktywny.eu do 25 lutego 2019 r. Informacje o szkoleniu znajdują się również na stronie www.uzalenieniabehawioralne.pl.
Edyta Borkowska – koordynator szkolenia
Biuro Fundacji
ul.
Czaplickiego 7, 05-400 Otwock
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00), 695 920 709

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY