Rekrutacja na szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym  szkoleniu „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”

Rekrutacja zakończona

Lista uczestników:

 1. Katarzyna Andrzejewska
 2. Monika Pawlusiewicz
 3. Patrycja Szot
 4. Ilona Banaszek
 5. Dorota Mularczyk
 6. Agnieszka Masewicz-Majderdrut
 7. Dorota Wac
 8. Paulina Gutek
 9. Emilia Borzęcka
 10. Robert Kondas
 11. Agnieszka Ziobro
 12. Krzysztof Witkowski
 13. Joanna Dziemiańczyk
 14. Małgorzata Matysek
 15. Anna Bukowska
 16. Ewa Krzyżak-Szymańska
 17. Oliwia Szymańska
 18. Anna Falkiewicz
 19. Małgorzata Kuzyk
 20. Anna Misiewicz
 21. Izabela Kołdej
 22. Matylda Jagłowska
 23. Marta Nowak
 24. Krzysztof Poniży
 25. Katarzyna Sosnowska
 26. Piotr Wojnowski
 27. Tomasz Posłuszny
 28. Wiktoria Lubańska-Brysiak
 29. Beata Nowak
 30. Barbara Mańkowska-Chojnacka

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży.

Program
Szkolenie obejmuje 100 godz. realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.
– warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą – 20 godzin,
– wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia i profilaktyki uzależnień behawioralnych – 10 godzin,
– warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych uczące stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego i interwencji kryzysowej – 30 godzin,
– warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku / Placówce Profilaktycznej dla młodzieży i ich rodzin, 05-400 Otwock, ul. Czaplickiego 7 – 20 godzin
– warsztaty superwizji własnej pracy profilaktycznej – 20 godzin.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób. W jednej grupie warsztatowej może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy!

Kryteria udziału
Podstawowym kryterium udziału w szkoleniu jest bycie realizatorem programów profilaktycznych, bycie przedstawicielem grup zawodowych realizujących działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych. Weryfikacja spełnienia w/w kryterium obędzie się na podstawie Formularza Zgłoszeniowego potwierdzającego gotowość do uczestnictwa w szkoleniu, jego programie merytorycznym wymogach zaliczeniowych i sposobie organizacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy szkolenia
I sesja 12-14.02.2020r.
II sesja 5-6.03.2020r.
III sesja 26-27.03.2020r.
IV sesja 22-24.04.2020r.

Godziny szkolenia:
sesje 3-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-19.00
III dzień 9.00-18.30
sesje 2-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-18.30

Warunki ukończenie szkolenia
Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, realizacja zadania praktycznego podczas warsztatów i przedstawienie własnej pracy profilaktycznej podczas superwizji. Osoby spełniające te wymogi otrzymają certyfikat „Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – potwierdzającego podstawowe kompetencje w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych co będzie równoznaczne z rekomendacjami udzielonymi w obszarze podstawowej gotowości do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych. W sytuacji, kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i jego wymiarze.

Realizatorzy szkolenia
Maria Tatarska
Superwizor KBdsPN, specjalista terapii uzależnień, trener treningu i warsztatu psychologicznego, 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.
Zbigniew Michalczyk
Superwizor KBdsPN, specjalista terapii uzależnień, terapeuta poznawczo-behawioralny, 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

Informacje dodatkowe
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione noclegi i wyżywienie podczas sesji szkoleniowych.
Realizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.

Rekrutacja
W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Fundacji Konstruktywnego Rozwoju (www.konstruktywny.eu). Formularz podpisany przez uczestnika i przełożonego należy przesłać na adres Fundacji: fundacja@konstruktywny.eu do 22 stycznia 2020 r.
Informacja o zakwalifikowanych osobach do udziału w szkoleniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.konstruktywny.eu. Dodatkowo osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Edyta Borkowska – koordynator szkolenia
Biuro Fundacji
ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00), 695 920 709