II Konferencja pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

W dniu 6 grudnia 2021r. w Powiatowym Młodzieżowym Dom Kultury w Otwocku odbyła II Konferencja pt. „Linia Otwocka – Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”

Konferencja zrealizowana została przez Fundację Konstruktywnego Rozwoju.

Konferencja realizowana była w formie hybrydowej – część uczestników brała udział w Konferencji w formie zdalnej.

Konferencja współfinansowana była przez Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Starostę Otwockiego, Prezydenta Miasta Otwocka i Burmistrza Dzielnicy Wawer.

Głównym celem Konferencji było przedstawienie obecnego stanu zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży (nowoczesne technologie) oraz zasobów pomocowych w tym obszarze na terenie „Linii Otwockiej” czyli Powiatu Otwockiego i Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych –  Pani Kinga Błaszczyk Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Otwocku, Pan Paweł Walo – Wiceprezydent Miasta Otwock, Pan Tomasz Osadnik – kierownik Wydziału Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a także pracownicy placówek oświatowych, instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją zadań związanych z profilaktyką uzależnień na terenie Linii Otwockiej.

Pierwsza część Konferencji poświęcona była prezentacji działań, zasobów i potrzeb w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych z perspektywy przedstawicieli samorządów lokalnych, uzupełniona wystąpieniem Dyrektora KBPN dr n. med. Piotra Jabłońskiego –dotyczącym polityki krajowej i przepisów prawa w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych. Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnego Rozwoju – Zbigniew Michalczyk przedstawił działania Fundacji realizowane w Placówce Profilaktycznej w Otwocku w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Na drugą część Konferencji złożyły się wykłady: – dr n. med. Artura Kołakowski specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalisty psychiatrii, psychoterapeuty, superwizora „Zachowania behawioralne dzieci i młodzieży z perspektywy praktyka lekarza” oraz Zbigniewa Michalczyka – psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień i superwizora KBdsPN „Doświadczenia Fundacji w profilaktyce i terapii osób uzależnionych behawioralnie z terenu Linii Otwockiej”.

Zbigniew Michalczyk zaprezentował również wyniki ankiet dotyczących rozpowszechnienia, zasobów i potrzeb pomocowych w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych na terenie Linii Otwockiej. Ankietę wypełniali on-line uczestnicy Konferencji.

Wystąpienia przedstawicieli samorządów i specjalistów urozmaicone były przedstawieniami profilaktycznymi: „Cykl” w reżyserii Anny Rasińskiej oraz „Mój przyjaciel telefon” w reżyserii Krystyny Motyki. Aktorzy biorący udział w przedstawieniach to wolontariusze i podopieczni Fundacji.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy zarówno obecni na sali, jak i uczestniczący on-line, mogli zaprezentować swoje spostrzeżenia i potrzeby dot. profilaktyki uzależnień behawioralnych z perspektywy różnych instytucji.

Przedstawienie profilaktyczne „Cykl”

Przestawienie profilaktyczne „Mój przyjaciel telefon”